ส.ค.
14

ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  5 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 106,000 บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 27 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน : 106,000 บาท

ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (148.5 KiB, 9 downloads)

มี.ค.
17

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 110,320.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 8 มีนาคม 2560

เป็นเงิน :  110,320.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (117.9 KiB, 166 downloads)

 

มี.ค.
13

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด

1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน   กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร :  149,800.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :  วันที่ 9 มีนาคม 2560

 เป็นเงิน  149,800.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (64.9 KiB, 165 downloads)

มี.ค.
13

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 290,780 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 1 มีนาคม 2560

เป็นเงิน : 290,780 บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (168.0 KiB, 144 downloads)

มี.ค.
10

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญา บัตรประจำปีการศึกษา 2558

1.โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญา บัตรประจำปีการศึกษา 2558

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 144,910.10.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทสิบสตางค์)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 7 เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2560

    เป็นเงิน :  144,910.10.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทสิบสตางค์)

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญา บัตรประจำปีการศึกษา 2558 (111.3 KiB, 178 downloads)

มี.ค.
09

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 6  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2560

     เป็นเงิน :  145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 (146.9 KiB, 162 downloads)

มี.ค.
09

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 199,854.60 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :   3 มีนาคม 2560

เป็นเงิน : 199,854.60 บาท

20170309-4 (165.1 KiB, 135 downloads)

มี.ค.
09

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 6 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 6 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงาน   กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร :  150,000.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560

เป็นเงิน  150,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 6 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (64.2 KiB, 147 downloads)

มี.ค.
09

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 159,858 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 1 มีนาคม 2560

เป็นเงิน : 159,858 บาท

ปรกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (140.1 KiB, 165 downloads)

 

มี.ค.
09

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 120,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 1 มีนาคม 2560

เป็นเงิน : 120,000 บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (162.5 KiB, 156 downloads)

มี.ค.
09

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 8 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 8 รายการ

จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 747,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 24 กุมภาพันธ์ 2560

เป็นเงิน : 747,000 บาท

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 8 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (170.4 KiB, 165 downloads)

มี.ค.
01

ประกาศราคากลางจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 95 เที่ยว ด้วยเงินรายได้พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

  1. ชื่อโครงการ : จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 95 เที่ยว ด้วยเงินรายได้พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

          หน่วยงาน :  กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 199,500 บาท
  2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 27 กุมภาพันธ์  2560

          เป็นเงิน : 199,500 บาท

ราคากลางจัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 95 เที่ยว จำนวนเงิน 199,500 บาท (141.0 KiB, 160 downloads)

ต.ค.
18

ขอร่วมถวายความอาลัย

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81

ม.ค.
28

งานของนักอนุรักษ์พันธุ์บัวระดับประเทศ ปี 2015

งาน “ประชุมวิชาการ..บัวพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร ณ พิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งได้จัดประกวดบัวผันสวยงาม เพื่อส่งเสริมนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์บัว, ประชุมสัมมนาผู้สนใจสายพันธุ์บัวทั่วประเทศ ที่ห้องประชุม “รินลอุบล”
อ.ภูรินทร์ กับ “เอธาน” บัวพันธุ์เด่นที่นำมาจัดแสดง ซึ่งมีความพิเศษ คือสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกวัน จากวันแรกเหลือง เป็นชมพู และสีม่วงแดงในที่สุด  บัวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภายในงาน เป็นบัวสายพันธุ์จงกลนี ลักษณะคือไม่มีเกสรอยู่ภายใน ผสมกับบัวผัน หรือบัวกินสาย ได้บัวก้านอ่อน ดอกนี้คล้ายๆ เบญมาศ และเยอบีร่า ถ้ากลีบดอกซ้อนหรือสวยกว่านี้น่าจะตั้งชื่อว่า “เบญจอุบล” ส่วนบัวขวัญใจมหาชนเป็นบัวดอกคู่กลีบสีแดง

3 อาจารย์ นักผสมพันธุ์บัวรางวัลระดับโลกของไทย งานนี้แนะนำโดย คุณปริมลาภ เจ้าของปางเจริญ ซึ่งเป็นวิทยากรด้วยเช่นกัน และยังรู้จักกับเจ้าของงานเป็นอย่างดี คือ ผศ.ภูรินทร์ ในภาพถ่ายระหว่างที่ทั้ง 3 อาจารย์อยู่ที่ริมแปลงบัว  ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ เป็นผู้ค้นพบบัวฝรั่งสายพันธุ์ผสม  มังคลอุบล (Mungkala Ubon) รางวัลที่ 1 Best New Hardy Waterlily ปี 2004 ของสมาคมไม้น้ำนานาชาติ ชื่อ “มังคล” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด สามารถออกดอกได้ตลอดปี มีหลายสี อาทิ สีส้ม สีเหลือง สีชมพู (น่าเสียดายที่วันนี้ท่านไม่ได้นำ “มายารานี” ผลงานใหม่มาจัดแสดงด้วย)
กลาง อ.ชัยพล ท่านเป็นผู้ผสมพันธุ์บัวยักษ์ออสเตรเลียกับบัวผัน (บัวกินสาย) ได้สำเร็จเป็นคนแรกของประเทศไทย และปี 2015 นี้ท่านยังได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 2 จากบัวลูกผสม “ปลายฟ้า” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
อ.ไพรัตน์ ผลงานของท่านคือบัวผสม “วันวิสาห์” ที่มีความแปลกคือมี 2 สีภายในดอกเดียวกันราวกับบัวแฝด ที่มาของชื่อเพราะดอกแรกบานในวันวิสาขบูชา  อาจารย์ ณ นพชัย ท่านมาในฐานะวิทยากร ได้ให้ความรู้กับกับเราว่าบัวสามารถผสม ข้ามสายพันธุ์ได้เกือบทุกชนิด (ส่วนมากจะอยู่ใน วงศ์บัวก้านอ่อน หรือบัวสาย) อาทิ พันธุ์บัว “ฉลองขวัญ” ก็เป็นการผสมพันธุ์ระหว่าง บัวสายพันธุ์จงกลนี กับบัวผัน  จะได้พันธุ์บัวใหม่ซึ่งมีพันธุ์จงกลนี เป็นแม่พันธุ์ และบัวผันเป็นพ่อพันธุ์ เราสามารถตั้งชื่อพันธุ์บัวตามผู้ค้นพบ อย่างกับ “รินลอุบล” ของ อ.ภูรินทร์ เป็นต้น   ไฮไลท์ ของงานคือ การประมูลบัวที่สวยงามและน่าสนใจ  คือบัวสายพันธุ์ผสมใหม่ล่าสุดซึ่งค้นพบโดย อ.ชัยพล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับโลก ประจำปี 2015 ชื่อ “ปลายฟ้า” ลักษณะพิเศษคือ ที่ปลายกลีบทุกดอกจะมีสีครามฟ้า ากกลีบดอกสีขาว  ซึ่ง อ.ชัยพล  ได้มอบ “ปลายฟ้า”ให้ ผู้สนใจร่วมประมูลนับเพาะเลี้ยง นับเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยฯ  เป็นอย่างยิ่ง ลำดับถัดมาคือ  “พูนทรัพย์”  พันธุ์บัว สีเหลือง

ของอาจารย์  ณ นพชัย  ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ศรีภรรยา, พลัม เดซี่ – สีม่วง , “บลูอาย” บัวก้านอ่อนออกสีม่วง-แดง  เมื่อโดนแดดจัดจะออกสีแดงสด และท้ายสุดประมูล บัวลูกผสมใหม่ยังไม่มีชื่อ     วิทยากรว่าให้ผู้ประมูลตั้งชื่อได้เลย (คุณมุกดา) น่าจะให้ชื่อ  “อุบลมุกดา

พุทธประวัติ กับพันธุ์บัว

เชื่อว่าพันธุ์บัว ได้แพร่เข้ามาในประเทศอินเดีย และศรีลังกา ก่อนสมัยพุทธกาลดอกบัวหลวง จึงได้รับยกย่องเป็นดอกไม้ประจำชาติ  ประเทศในแถบทวีปเอเชียเปรียบเทียบบัวเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ เพราะพันธุ์บัว จะเจริญงอกงาม ณ ริมฝั่งที่มีกระแสน้ำไหลสะอาดตลอดเวลา เป็นพืชที่ถือกำเนิดจากโคลนตม แต่สามารถ ส่งก้าน ใบ ดอก เบ่งบานเหนือน้ำได้อย่างสวยสด งดงาม ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ และพุทธประวัติ เชื่อว่าในวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ณ ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน มีดอกบัวหลวง หรือ    ปทุมชาติ มารองรับขณะที่พระพุทธ  ทรงดำเนินไป 7 ก้าว สมเด็จกรมหลวงพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือพุทธประวัติ ดังนี้  “.. เมื่อสิทธัตถะ กุมารเจริญวัยขึ้นโดยลำดับ มีพระชนมายุได้  7 พรรษา พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา  ตรัสให้ขุดสระ ปลูกบัวประดับในพระราชวัง เพื่อให้เป็นที่สวยงาม สำราญพระราชหฤทัยของพระราชโอรส  ทรงโปรดให้ขุดสระโบกขรณีในพระราชนิเวศน์  3 สระ ปลูกอุบลบัวขาวสระหนึ่ง,  ปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่ง,  ปลูกบุณฑริกบัวขาวสระหนึ่ง  (ภายในพระราชวัง 3 ฤดู) เพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะ มีพระทัยฝักใฝ่ในทางโลกธรรม มิให้ทรงออกผนวชตามที่โหรทำนายไว้”

 

 

ม.ค.
13

ขอเชิญร่วมงาน “๔๑ ปี ราขมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” การทำดอกบัวสดอบแห้ง

กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขอเชิญร่วมงาน “๔๑ ปี ราขมงคลธัญบุรี  นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การทำดอกบัวสดอบแห้ง   (อบรม course ละ 1 วัน)   โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18  มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. – 17.00  น. ณ อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ (เรือนเพาะชำ ตั้งอยู่เยื้องกับพิพิธภัณฑ์บัว)

วันศุกร์ที่    16 มกราคม  2559  เริ่มเวลา 08.00 น.

วันเสาร์ที่   17 มกราคม  2559  เริ่มเวลา 08.00 น.                **อบรบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันจันทร์ที่  18 มกราคม  2559  เริ่มเวลา 08.00 น.                 (พร้อมก๋วยเตี๋ยวไก่บุบเฟ่ 1 มื้อ)

ติดต่อสอบถามโทร  089-231-9537

หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม  โดยมิต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใด ๆ มา

ฝ่ายภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่   0-2549-3036

 

Older posts «