พ.ย.
14

ประกาศราคากลางจ้างเครื่องจักร จำนวน 7 รายการ

1.ชื่อโครงการ จ้างเครื่องจักร  จำนวน 7 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  135,768.02 บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน   135,768.02 บาท       ราคา/หน่วย

ราคากลางจ้างเครื่องจักร จำนวน 7 รายการ (80.6 KiB, 62 downloads)

พ.ย.
13

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

1.ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  112,136.- บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  8 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน   112,136.- บาท  ราคา/หน่วย

ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ (146.2 KiB, 50 downloads)

 

พ.ย.
13

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 49 รายการ

1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 49 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 144,894.05 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสตางค์)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 9 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน :  144,894.05 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสตางค์) รายละเอียดดังแนบ

ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 49 รายการ (125.5 KiB, 54 downloads)

พ.ย.
09

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ

1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ

จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 295,764.05 บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 9 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน : 295,764.05 บาท ดังรายละเอียดดังนี้

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ (173.4 KiB, 43 downloads)

พ.ย.
09

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน

1.ชื่อโครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 159,858.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน :  159,858.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

ราคากลางจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน (66.3 KiB, 41 downloads)

พ.ย.
09

ประกาศราคากลางจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 115 เที่ยว

1.ชื่อโครงการ :    จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน  115 เที่ยว ด้วยเงินรายได้พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน :  กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 241,500 บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 8 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน : 241,500 บาท

ราคากลางจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 115 เที่ยว ด้วยเงินรายได้พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (140.3 KiB, 42 downloads)

พ.ย.
07

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ

จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 118,128 บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 3 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน : 118,128 บาท ดังรายละเอียดดังนี้

 

พ.ย.
07

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ

1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ

จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 3 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน : 200,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้

ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ (266.7 KiB, 40 downloads)

พ.ย.
06

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 6 คัน

1.โครงการ จัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 6 คัน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน   กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร :  150,000.- บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 เป็นเงิน  150,000.- บาท

ราคากลางจัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 6 คัน (63.6 KiB, 38 downloads)

 

พ.ย.
06

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ

1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ

จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 118,128 บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 3 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน : 118,128 บาท ดังรายละเอียดดังนี้

ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ (174.2 KiB, 37 downloads)

พ.ย.
04

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 8 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 8 รายการ

จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 707,000 บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 2 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน : 707,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้

จัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 8 รายการ (170.2 KiB, 72 downloads)

ส.ค.
14

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  5 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 106,000 บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 27 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน : 106,000 บาท

ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (148.5 KiB, 55 downloads)

มี.ค.
17

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 110,320.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 8 มีนาคม 2560

เป็นเงิน :  110,320.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (117.9 KiB, 222 downloads)

 

มี.ค.
13

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด

1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน   กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร :  149,800.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :  วันที่ 9 มีนาคม 2560

 เป็นเงิน  149,800.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (64.9 KiB, 218 downloads)

มี.ค.
13

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 290,780 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 1 มีนาคม 2560

เป็นเงิน : 290,780 บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (168.0 KiB, 198 downloads)

Older posts «