ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ

จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 149,958.36 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 10 สิงหาคม 2561

เป็นเงิน : 149,958.36 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (186.9 KiB, 75 downloads)

Comments are closed.