ฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้าง : อาคารภายในราชมงคลธัญบุรี

คณะ

อาคารส่วนกลาง

*อยู่ระหว่างปรับปรุง*

มทร. ธัญบุรี