ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (Strategic Issue)

 

ค่านิยมองค์กร (Core values)

วัฒนธรรมองค์กร (Corperate Culture)

อัตลักษณ์ (Identity)

I  AM  SERVICE

S  =  Smile                    = การยิ้ม

E  = Everything            = ทุกสิ่งทุกอย่าง

R  = Ready                    =พร้อม

V  =  Value                    = คุณค่า

I   =   Interest                = ความสนใจ

C =   Change                = การเปลี่ยนแปลง

E = Excellent              = ดีมาก, คุณภาพ

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

 

กลยุทธ์ (Strategies)

 

กลยุทธ์เพื่อพัฒนา