จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง