ส่วนงานป้องกันสาธารณภัยและกิจการพิเศษ

Green University
กันยายน 3, 2018
อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
พฤศจิกายน 16, 2018

ส่วนงานป้องกันสาธารณภัยและกิจการพิเศษ

 

เรวัต ซ่อมสุุข
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
ธงชัย ทองแตง
หัวหน้าส่วนงานฯ
081-205-2989
มนตรี ดีบุก
ดูแลงานบรรเทาสาธารณภัย
(ผู้ช่วยช่างทั่วไป)
โอภาส ด้วงขาว
เจ้าหน้าที่จารจรและบรรเทาภัย
095-545-5133

Comments are closed.