เรวัต ซ่อมสุุข
ผอ.กองอาคารสถานที่
0-2549-4445
 
 
พัลลภ ทองประศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ
0-2549-3033
 
เกษร บุญยิ้ม
รองหัวหน้าฝ่ายฯ
0-2549-3040
จารุวรรณ ปิ่นแก้ว
งานพัสดุ
0-2549-3042
อัศวรักษ์ เทพมณี
ฝ่ายออกแบบฯ
0-2549-4481
วราพรรณ อ่อนจ่าง
ส่วนงานบรรเทาสาธารณภัย
0-2549-3033
นุชนารถ อินทโรจน์
ฝ่ายพลังงานฯ
0-2549-4048
กรรณิการ์ ทรายทอง
ฝ่ายสาธารณูปโภค
0-2549-3040
สุกิจ เหลือประเสริฐ
งานสารบรรณ
0-2549-4499
กัลยา ลาสี
ฝ่ายภูมิทัศน์
0-2549-3042
นางสาวสุกัญญา  ชูทอง
          ฝ่ายภูมิทัศน์
         0-2549-3040
นางสาววราภรณ์  ศรีวัดทานัง
ฝ่ายอาคารสถานที่
0-2549-3040
นางสาวอริสรา เกิดผล
ฝ่ายยานพาหนะ
0-2549-4499
นางสาคร สืบจากปล้อง
แม่บ้าน