การอนุรักษ์พลังงาน

  • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 10%

  • วางแผนประหยัดพลังงานลดลง

  • โครงการจัดหาพลังงานทดแทน

  • โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่หมดอายุการใช้งาน

  • โครงการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน (ภายในอาคาร)

  • โครงการระบบส่องสว่างถนน (จัดทำใหม่) และปรับปรุงระบบส่องสว่าง (เดิม เปลี่ยนเป็นหลอด LED)

  • โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดการพลังงาน

โครงการอนุรักษ์พลังงาน (จ้างที่ปรึกษาการจัดการพลังงาน)

พลังงาน นับเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  โดยพลังงานที่นำมาใช้ในปัจจุบันอยู่ใน 2 รูปแบบได้แก่ พลังงานปฐมภูมิ เช่น เชื้อเพลงฟอสซิล พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น และพลังงาน ทุติยภูมิ เช่น พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อนที่ได้จากเปลี่ยนรูปจากพลังงาน ปฐมภูมิ ทั้งนี้พลังงานไฟฟ้า และ พลังงานความร้อน นี้ถูกใช้ดำเนินกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคมแก่ผู้คนในสังคม แต่ในขณะเดียวกันพลังงานบางส่วนถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองและมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้รับ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากผู้ใช้หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน ปัญหาเหล่านี้เป็นความท้าทายที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ามกลางสภาวะที่ราคาพลังงานของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ประเทศไทย   ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   พ.ศ 2535 และฉบับปรับปรุงแก้ไขปี พ.ศ 2550 นั้น

ติดต่อฝ่ายจัดการพลังงานและยั่งยืน 02-549-4048