ความเป็นมาของหน่วยงานและสถานที่ตั้ง

กองอาคารสถานที่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ได้แบ่งส่วนราชการระดับกองในสำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน  2557  โดยอนุมัติจัดตั้งกองอาคารสถานที่ (แยกจากกองกลาง)  ปัจจุบัน ตั้งอยู่  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการติดต่อประสานงานของบุคคลทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีสุขภาพจิตดี มีความพร้อมในการให้บริการ  เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับแผน พัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ

มีรายนามผู้อำนวยการ ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ปีที่เริ่มงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มโน สุวรรณคำ 2558
2 นายเรวัต ซ่อมสุข 2560

 

กองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี   เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 จัดตั้งเพื่อให้บริการและสนับสนุนงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา   ผู้ช่วย ศาสตราจารย์มนตรี  น่วมจิตร์   เป็นผู้อำนวยการ มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น194 คน  มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  1 โครงการ  ในปี พ ศ. 2554  กองพัฒนาอาคารและสถานที่  ได้ควบรวมหน่วยงานกับกองพัฒนาอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  และเปลี่ยนมาเป็น กองกลาง

มีผู้อำนวยการ ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ปีที่เริ่มงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นที ภู่รอด 2554 – 2558