หัวหน้าฝ่าย

นายเรวัต ซ่อมสุข

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

นายพัลลภ ทองประศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและวางแผน
นายอิทธิพัทธ์ จันทร์สาคร
หัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์
นายวัชรากร เฉลิมวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ

นายพัลลภ ทองประศรี
หัวหน้าฝ่ายออกแบบก่อสร้าง
นายวินัย ห่วงรักษ์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจ
นายชูชีพ ผ่องพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายสมชาย พ่วงทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายจัดการพลังงานและความยั่งยืน

นายสมควร อ่อนศรี 
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
 
นายธงชัย ทองแตง
หัวหน้าส่วนงานป้องกันสาธารณภัยและกิจการพิเศษ
มทร. ธัญบุรี