นายเรวัต ซ่อมสุข

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

นายพัลลภ ทองประศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและวางแผน
นายอิทธิพัทธ์ จันทร์สาคร
หัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์
นายวัชรากร เฉลิมวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ

นายพัลลภ ทองประศรี
หัวหน้าฝ่ายออกแบบก่อสร้าง
นายวินัย ห่วงรักษ์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจ
นายชูชีพ ผ่องพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายสมชาย พ่วงทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายจัดการพลังงานและความยั่งยืน

นายสมควร อ่อนศรี 
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
 
นายธงชัย ทองแตง
หัวหน้าส่วนงานป้องกันสาธารณภัยและกิจการพิเศษ