ปรัชญา (Philosophy)

ปณิธาน (Determination)

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้าหมาย (Goal)