วิสัยทัศน์ /ปรัชญา/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

ปณิธาน (Determination)

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้าหมาย (Goal)

 

มทร. ธัญบุรี