ฝ่ายพลังงานและความยั่งยืน

 

เรวัต ซ่อมสุุข
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
0-2549-4445

สมชาย พ่วงทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายพลังงาน

อนุรักษ์ ศิริรักษ์
(รองหัวหน้าฝ่ายพลังงานฯ)
0-2549-4048

นุชนารถ อินทโรจน์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
0-2549-4048
มทร. ธัญบุรี