ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน