sukanya choothong

มีนาคม 18, 2020

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารหอพักฝึกอบรม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

#กองอาคารสถานที่
มีนาคม 17, 2020

วันที่ 17 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

#กองอาคารสถานที่
ตุลาคม 25, 2019

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์บัว

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่าย […]
ตุลาคม 22, 2019

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ มทร.ธัญบุรี

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบ […]
ตุลาคม 17, 2019

กองอาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานกฐินพระราชทาน ณ วัดหว่านบุญ

กองอาคารสถานที่ จัดเตรียมส […]
ตุลาคม 3, 2019

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความ […]
ตุลาคม 1, 2019

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางณัฐชา กีรติกำจร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความ […]