ภาพกิจกรรม

ธันวาคม 22, 2022

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิพัทธ์ จันทร์สาคร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความ […]
เมษายน 20, 2022

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรากร เฉลิมวัฒน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญงาน ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความ […]
ธันวาคม 22, 2021

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ประจำปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

มีนาคม 23, 2020

วันที่ 23 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกรถราชการฝ่ายยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

กองอาคารสถานที่
มีนาคม 19, 2020

วันที่ 19 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

#กองอาคารสถานที่
มีนาคม 18, 2020

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารหอพักฝึกอบรม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

#กองอาคารสถานที่
มีนาคม 17, 2020

วันที่ 17 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

#กองอาคารสถานที่