Uncategorized

เมษายน 20, 2022

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรากร เฉลิมวัฒน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญงาน ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความ […]