จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กฉ-3563 ปทุมธานี จำนวน 1 คัน