จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารเรียนรวมและศูนย์สารสนเทศ ขนาด 1050 กิโลกรัม